fbpx

Taitokaari-konsernin yleiset sopimusehdot

Seuraavia yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Taitokaari Oy:n tai samaan konserniin kuuluvan yhtiön (”TK”) asiakkaalle suorittamiin tai yhteistyökumppanin (”Asiakas”) kanssa yhdessä tehtäviin toimeksiantoihin. Toimeksiantokirje tai sopimus muodostavat yhdessä näiden sopimusehtojen kanssa sopimus-kokonaisuuden.

1. TK:n velvollisuudet

TK suorittaa toimeksiannon vahvistuskirjeessä tai sopimuksessa kuvatut Toimet tai toimet (jäljempänä ”Toimet”). Toimet suoritetaan toimeksiannon tai sopimuksen laajuuden edellyttämällä asianmukaisella ammattitaidolla ja huolellisuudella.

2. Osapuolten velvollisuudet

2a Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas sitoutuu käyttämään hyväkseen Toimia ainoastaan toimeksiannon vahvistuskirjeessä tai sopimuksessa mainittuun tarkoitukseen.

Työ perustuu TK:lle toimitettuun tietoon. Asiakkaan velvollisuutena on toimittaa valmista, tarkkaa ja oikea-aikaista tietoa. Työ perustuu siihen, että tällainen tieto on paikkansa pitävää eikä harhaanjohtavaa.

Asiakas on velvollinen tekemään yhteistyötä TK:n kanssa ja noudattamaan TK:lta saamiaan ohjeita.

Asiakas vakuuttaa, että sillä on Toimia varten mahdollisesti tarvittavat luvat ja rekisteröinnit taikka mahdollisesti tarvittavat viranomaisilmoitukset ja -suoritukset tehtyinä, näihin sisältyvinä muun muassa mahdolliset TEOSTO- ja muut vastaavat maksut sekä käytettyä työvoimaa varten tarvittavat työnantajavelvoitteisiin kuuluvat ennakkoperintä- ja muut suoritteet.

Asiakas on velvollinen noudattamaan sitä ja Toimia koskevaa lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä ja tarvittaessa ylläpitämään omia Toimia varten tarvittavia lupia, ilmoitusvelvoitteita sekä kaupparekisteri-, alv- tai muita rekisteröintejä. Mikäli Toimiin liittyy Asiakkaan tehtäviä maksuja, sijoituksien tai muiden suoritteiden tekemistä, sitoutuu Asiakas noudattamaan alla olevia maksuehtoja.

Palveluita suoritettaessa TK voi antaa suullisia kommentteja, luonnoksia kirjallisista raporteista taikka mallinnuksista. Nämä ovat kuitenkin keskeneräisiä työkappaleista eivätkä lopullisia työn tuloksia, joten TK:llä ei ole niitä koskevaa sopimusperusteista vastuuta eikä yleistä huolellisuusvelvoitetta.

Asiakas vastaa Toimista mahdollisesti aiheutuvista väistämättömistä haitoista ja vahingoista. Asiakas on vastuussa TK:lle vahingoista, jotka johtuvat Asiakkaan tekemistä virheistä ja laiminlyönneistä. Havaittuaan syntymässä olevan tai syntyneen vahingon Asiakkaan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava siitä TK:lle ja tehtävä voitavansa enempien vahinkojen välttämiseksi.

2b Viivästyminen ja keskeytyminen

Toimet on suoritettava laadukkaasti ilman viivytystä. Asiakkaan tulee määritellä aikataulu yhdessä TK:n kanssa. Jos lisäaikaa tarvitaan Toimien suorittamiseen, on Asiakkaan annettava aikataulun pidennystä ja korvattava lisätoimista johtuvat kustannukset TK:lle. Mikäli Toimet tästä huolimatta viivästyvät Asiakkaasta johtuvasta syystä, on TK:lla oikeus saada sopimussakkoa, jonka määrä on 0,2 % jokaiselta lisätyöpäivältä, ellei muusta ole sovittu. TK:lla on sama oikeus sopimussakkoon, mikäli Toimet keskeytyvät Asiakkaasta johtuvasta syystä.

Mikäli viivästyminen johtuu TK:sta, on TK velvollinen suorittamaan Asiakkaalle yllä mainittua sopimussakko, mutta korkeintaan 50 työpäivältä. Muuta korvausta TK ei ole velvollinen suorittamaan. TK:n suoritettava korvaus sopimuksen tai toimeksiannon perusteella voi kuitenkin enintään olla samansuuruinen kuin sopimuksesta tai toimeksiannosta muutoin rikkomushetkeen mennessä TK:n maksamat suoritukset.

Mikäli viivästyminen tai keskeytyminen ei johdu osapuolista, on Asiakas velvollinen antamaan TK:lle pidennystä aikatauluun sekä korvaamaan TK:n palkkakulut enintään 50 työpäivältä. Mikäli syy on force majeure –tyyppinen, korvausta ei tule maksaa.

Jos osapuoli haluaa muusta syystä peruuttaa toimeksiantoon tai sopimukseen liittyvän osatoimen, esityksen tms., on peruutus tehtävä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen, jotta osapuoli vapautuu kyseisen toimen osalta maksamasta, ellei muusta ole sovittu. Mikäli peruutus tehdään tämän ajan jälkeen, on peruuttavan osapuolen maksettava kyseistä tointa koskevasta palkkiosta 50 %, ellei muusta ole sovittu.

2c Reklamaatiot

TK sopii Asiakkaan kanssa siitä kumpi osapuoli hoitaa mahdolliset reklamaatiot. Ellei muusta ole sovittu, on Asiakkaalla velvollisuus hoitaa niitä, ottaen huomioon alla tiedottamisesta määrätty.

3. Luottamuksellisuus ja siihen liittyvät asiat

TK käsittelee kaikkea asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa tietoa luotta-muksellisena.

TK:llä on oikeus luovuttaa tällaisia tietoja alihankkijoille, yhteistyökumppaneille, vakuutuksenantajille ja oikeudellisille neuvonantajille edellyttäen, että he sitoutuvat pitämään tiedon luotta-muksellisena. Tietoja voidaan luovuttaa myös lain niin erikseen edellyttäessä. Kaikkien palveluiden yhteydessä saatujen henkilötietojen osalta TK noudattaa tieto-suojasta annettua voimassa olevaa sääntelyä, jotta tiedot pysyvät luottamuksellisina ja suojattuina.

TK noudattaa lakia rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä (68/1998) ja ilmoittaa rahanpesun selvit-telykeskukselle, jos TK:n edustajat tai työntekijät toteavat tai epäilevät jonkun sekaantuneen rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen.

Asiakas sitoutuu luottamuksellisuuteen. Asiakas pitää kaiken saamansa tiedon luottamuksellisena eikä käytä sitä omia tai kolmannen tarkoitusperiä varten. Asiakas vastaa samalla tavalla siitä, että työntekijänsä, alihankkijansa ja asiantuntijansa ylläpitävät luottamuksellisuutta ja ovat käyttämättä saamiaan tietoja muuhun tarkoitukseen kuin sovittuun.

4. Sähköinen viestintä

Sähköiseen tiedonvälitykseen liittyy paljon turvallisuusriskejä, joilta menetelmät ja järjestelmät eivät voi kokonaan suojata. Osapuolet sitoutuvat ylläpitämään ja käyttämään markkinoilla olevia taloudellisesti tarkoituksen-mukaisia menetelmiä kulloinkin tun-nettujen yleisimpien virusten torjumiseksi sähköisessä viestinnässä.

Osapuolet kuitenkin hyväksyvät sähköisen viestinnän käytön, rinnastaen sen muuhun kirjalliseen viestintään. Osapuolet vastaavat omien järjestel-miensä ja etujensa suojaamisesta sähköisessä viestinnässä. Osapuolet sekä heidän edustajansa ja työntekijänsä eivät ole sopimusperusteisesti, yleisen huolellisuusvelvoitteen nojalla eivätkä millään muulla perusteella vastuussa virheistä, vahingoista, haitasta, menetyksistä tai laiminlyönneistä, jotka johtuvat siitä, että viesti on siepattu, se on turmeltunut, kadonnut, tuhoutunut tai saapunut myöhässä, epätäydellisenä tai virheellisenä, tai sähköiseen viestintään on sisältynyt muu turvallisuusriski.

Osapuolet saattavat perustaa (tai TK antaa oikeuden käyttää omaa vastaavaa) yhteisen verkkolevyaseman, jolle kaikki materiaalit tallennetaan TK:n antamien ohjeiden mukaan.

5. Palkkiot

Toimista on voitu sopia TK:lle tulevasta palkkiosta taikka muusta sijoituksen tai maksujen suorittamisesta TK:lle tai sen hallinnoimalle yhtiölle tai rahastolle. Toimeksiantokirjeessä tai sopimuksessa on tällöin sovittava palkkioon kuuluvista veloituksista tai suoritteiden perusteista.

Palkkioon lisätään sovellettava arvon-lisävero, toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet matkakustannukset ja muut välittömät kulut sekä viranomaismaksut.

Palkkion ja/tai sijoituksen tai muun maksun yksityiskohdista sovitaan kirjallisesti. Maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä lukien, ellei muusta ole sovittu. Erääntyneelle saatavalle suoritetaan eräpäivän ja maksupäivän väliseltä ajalta viivästyskorkoa, joka on valtio-varainministeriön vahvistama viitekorko lisättynä seitsemällä (7) prosenttiyksiköllä, jollei muusta ole sovittu.

6. Muutokset

Kumpikin osapuoli voi esittää muutoksia Toimiin. Muutoksista on sovittava kirjallisesti ja niihin sovelletaan sopimusta sekä näitä yleisiä sopimusehtoja.

7. Vastuunrajoitus

TK ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä taikka muusta tulon menetyksestä, eikä voitosta, joka on jäänyt saamatta sen eikä muustakaan samankaltaisesta vaikeasti ennakoitavasta tai muusta välillisestä vahingosta.

Vastuun rajaus tai rajoittaminen on kunkin vahingonaiheuttajan osalta pätevä vain, jos:

  • vahinkoa ei ole aiheutettu tahallisesti eikä se johdu törkeästä huolimattomuudesta,
  • vastuun rajaus tai rajoittaminen on lain mukaan mahdollista ja
  • vahinkoa ei ole aiheutettu rangaistavaksi säädetyllä teolla.

Tämä kohta ei laajenna osapuolten laillisia oikeuksia.

Asiakkaan on näytettävä toteen, että TK on toiminut tai jättänyt toimimatta huolimattomuudesta.

Kanne vahingonkorvauksesta sopimuksen perusteella, yleisen huolel-lisuusvelvoitteen nojalla tai muulla perusteella on pantava vireille viimeistään kahden (2) vuoden kuluessa päivästä, joka seuraavista on aikaisempi:

  • suoritteen luovutuspäivä tai
  • laskun päiväys.

TK ei vastaa sopimuksen perusteella, yleisen huolellisuusvelvoitteen nojalla eikä muutoin

  • välillisten vahinkojen kuten menetettyjen tulojen tai voittojen korvaamisesta,
  • suoritteen luovuttamishetkellä ennalta arvaamattomista vahingoista, eikä
  • näytetyistä välittömistä vahingoista siltä osin kuin ne ylittävät summan, joka vastaa sopimuksen ehtojen mukaan TK:lle maksettujen palkkioiden määrää.

Vahingonkorvausvastuun realisoituessa Asiakkaan tulee sallia, että TK tarjoaa asianmukaiset lisätoimet, joiden tarkoituksena on ehkäistä tai rajoittaa vahinkoa ja joista ei veloiteta erikseen, ellei toisin sovita.

8. Kolmannet osapuolet

TK voi käyttää Toimissa alihankkijoita, jolloin viittaus TK:n henkilöstöön pitää sisällään myös alihankkijan henkilöstön.

Jos TK tukeutuu Asiakkaan käyttämien kolmansien osapuolten työhön, TK ei missään olosuhteissa vastaa näiden työn laadusta eikä asiasisällöstä.

TK:n Asiakkaalle luovuttamaa Toimia koskevaa raporttia tai muuta työtä ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille ilman TK:n kirjallista suostumusta. TK ei ole vahingonkorvaus- tai muussa vastuussa TK:n suoritteen käyttöönsä saaneelle kolmannelle osapuolelle.

9. Muut ehdot

9.1. Tiedottaminen

Osapuolilla on velvollisuus pitää toisensa ajan tasalla Tomien etenemisestä. Molemminpuolisen yhteydenpidon hoitamiseksi on osapuolen pyynnöstä järjestettävä yhteisiä neuvotteluja, joista jommankumman pyynnöstä laaditaan muistio tai allekirjoitettava pöytäkirja. Osapuolen on välittömästi ilmoitettava toiselle osapuolelle, mikäli ilmenee tarvetta uusiin selvityksiin, lisätoimiin tms.

Lehdistö-, henkilökunta- ja muista tiedotteista päättää TK neuvoteltuaan Asiakkaan kanssa ensin.

Osapuolet tekevät tarvittaessa maineen menettämisriskien ja kriisitilanteiden hallitsemista varten suunnitelman siitä kuka vastaa tiedottamisesta ja muista kriisinhallintaan liittyvistä asioista.

9.2. Oikeudet materiaaleihin

TK:llä on immateriaalioikeudet (sisältäen rajoittamattomat tekijänoikeudet) omiin ja Asiakkaan hyväksi tekemiinsä työpapereihin, raportteihin ja muihin suoritteisiin. TK:llä on oikeus ilman selontekovelvollisuutta käyttää toimeksiantoa toteutettaessa syntyneitä taulukoita, tietokantoja, järjestelmiä ja tekniikoita, menetelmiä, ideoita, ajatuksia ja osaamista myös muissa asiakas-suhteissa paljastamatta asiakasluottamuksellista tietoa.

Toimeksiannon tai sopimuksen päättyessä TK:llä on oikeus säilyttää vähintään yksi kappale kaikista asiakirjoista ja tallenteista sekä muusta do-kumentaatiosta.

9.3. Ristiriitatilanteet

Mikäli toimeksiannon vahvistuskirje tai sopimus ja nämä yleiset sopimusehdot ovat ristiriidassa, noudatetaan ensisijaisesti toimeksiantokirjettä tai sopimusta.

Asiakirjojen ristiriitatilanteessa suomenkielinen asiakirja menee käännöksen edelle.

9.4. Olosuhteet, joihin ei voida vaikuttaa

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa toiselle osapuolelle, jos velvoitteiden täyttäminen estyy sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin osapuoli ei voi kohtuudella vaikuttaa.

9.5. Siirtäminen

Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää muille näiden sopimusehtojen, toimeksiannon tai sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia tai muutoin pyrkiä neuvottelemaan niistä ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Kumpikin osapuoli saa kuitenkin siirtää oikeutensa ja velvollisuutensa sille, jolla on oikeus ottaa vastaan asianomainen liiketoiminta tai sen osa.

9.6. Sopimuksen voimassaolo

Osapuolella on oikeus purkaa toimeksiantokirje tai sopimus jos Toimia koskeva hanke peruuntuu sodan, valmiustilan tai muun poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi. Purkamisoikeus on myös silloin kun Toimia ei saa suorittaa lainsäädännön muuttumisen vuoksi taikka jos osapuoli joutuu konkurssiin tai sen toiminta päättyy. Purkamistilanteessa osapuolten suorittamat toimet perääntyvät, lukuun ottamatta palkkioita jo suoritetusta työstä.

Ellei muusta ole sovittu, on toimeksianto tai sopimus voimassa toistaiseksi, kunnes siinä tarkoitetut Toimet on todisteellisesti suoritettu loppuun tai kunnes osapuoli toimittaa toiselle osapuolelle toimeksi-annon tai sopimuksen kirjallinen irtisanominen, joka on toimitettava vähintään kolme (3) kuukautta ennen päättymistä. Tällöin on kuitenkin puolin ja toisin kuitenkin saatettava loppuun keskeneräiset Toimet tai niiden osiot sekä suoritettava mahdollisesti TK:lle jo aiemmin sovitut ja/tai erääntyneet maksut.

9.7. Riidanratkaisu

Sopimukseen, toimeksiantoon ja näihin yleisiin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja näistä aiheutuvat riidat ratkaistaan yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Helsingissä. Välimiesmenettelyssä noudatetaan Keskus-kauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä. Välimiesmenettelyn kieli on suomi, jolleivät osapuolet sovi, että menettely toimitetaan osaksi tai kokonaan englannin kielellä.

Mikäli riita aiheutuu toimeksiantoon liittyvän palkkion perimisestä, riita voidaan saattaa myös Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi myös tai vaihtoehtoisesti saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Tampereen toimipiste

Taitokaari Oy
Kaskimäenkatu 1
33900 Tampere, Finland

puhelin: +358 3 3579300

asiakaspalvelu@taitokaari.fi

Toimisto avoinna arkisin klo 9-16.

Asuntomyynti ja vuokraus, puh. 03 357 9340.
Helsingin toimipiste

Taitokaari Oy
Annankatu 25 (6. krs)
00100 Helsinki, Finland

Toimisto avoinna arkisin klo 9-16.

Asuntomyynti ja vuokraus,
Valor LKV puh. 044 338 5555.